مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
حضوری
2-3-4 آذرماه 97
8-16
2 آذر ماه 97
480000تومان (20% تخفیف)
09 نفر از 10 نفر
حضوری
16-17-18 آبانماه 97
8-16
16 آبانماه 97
480000تومان(20% تخفیف)
08 نفر از 10 نفر
حضوری
12-13-19-20 مهر1397
8-16
12 مهر 97
583000تومان(20% تخفیف)
0 نفر از 10 نفر