مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: WBS

کتاب جیبی ساختار شکست کار

حتماً شما هم برای موفقیت بیشتر بدنبال ساختار شکست های مشابه پروزه هایتان هستید. این کتاب ساختار شکست کار نمونه در ۲ صنعت نفت و ساختمانی را هدف قرار داد [...]

بیشتر