دسته بندی: Prince2

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(6.تغییر)(پادکست)

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(6.تغییر)(پادکست)

زمینه_ها(-۶:تغییر) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت تغییر در پروژه ها اجتناب ناپذیر است و همواره تغییرات نامطلوب نیستند. تمام ت [...]

بیشتر
فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(5.ریسک)(پادکست)

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(5.ریسک)(پادکست)

زمینه_ها(-۵:ریسک) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت ✅ریسک به اتفاقهایی در آینده گفته میشود که رخ دادن شان قطعی نیست. ریسک ها به [...]

بیشتر
فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(4.برنامه)(پادکست)

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(4.برنامه)(پادکست)

زمینه_ها(برنامه ها-بخش اول) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت برنامه ها: ١-برنامه کلان (Project Plan) ٢-برنامه های تفصیلی مراحل مدیریتی(Stage Plan) [...]

بیشتر
فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(3.کیفیت)(پادکست)

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(3.کیفیت)(پادکست)

  زمینه_ها(کیفیت) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت جنبه های مختلف کیفیت: محصول نهایی – میانی – کیفیت کار هدف اصل [...]

بیشتر
اصل 5 استاندارد Prince2 (پادکست)

اصل 5 استاندارد Prince2 (پادکست)

Prince2(اصل ۵ استاندارد) استاندارد Prince2(مدیریت بر مبنای سطوح) هر پروژه باید ۴ سطح تصمیم گیری داشته باشه ١-مدیران سازمان ٢-هیأت پروژه ٣-مدیر پروژه ۴-مدیران [...]

بیشتر
فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(انگیزه تجاری)(پادکست)

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(انگیزه تجاری)(پادکست)

فصل دوم: زمینه ها ١-انگیزه تجاری بازبینی انگیزه تجاری به خاطر ٢ دلیل: ١-بروزرسانی برای اینکه ببینیم آیا ادامه پروژه هنوز به صلاح هست یا اینکه متوقف کنیم؟ [...]

بیشتر
فصل دوم(زمینه ها)(Themes) استاندارد Prince 2(پادکست)

فصل دوم(زمینه ها)(Themes) استاندارد Prince 2(پادکست)

فصل دوم(زمینه ها)(Themes) ٧ مورد: ١-انگیزه تجاری(Bussiness Case) ٢-سازمان(Organization) ٣-کیفیت(Quality) ۴-برنامه ها(Plans) ۵-ریسک(Risk) ۶-تغییر(Change) ٧-پیشرفت(P [...]

بیشتر
اصل 4 استاندارد Prince2-مدیریت مبتنی بر مرحله(پادکست)

اصل 4 استاندارد Prince2-مدیریت مبتنی بر مرحله(پادکست)

اصل ۴: مدیریت مبتنی بر مرحله اگر تعداد مراحل زیاد باشه به تعدادی مرحله مدیریتی Management Stage خرد می کنیم. برای توضیحات بیشتر به پادکست گوش کنید   [...]

بیشتر
اصل 3 استاندارد Prince2: تعریف نقش ها و مسئولیت ها(پادکست)

اصل 3 استاندارد Prince2: تعریف نقش ها و مسئولیت ها(پادکست)

اصل ٣ استاندارد Prince 2: تعریف دقیق نقش ها و مسئولیت ها به پادکست مبنی برای توضیحات بیشتر گوش کنید.       دانلود [...]

بیشتر
درس آموخته ها اصل دوم از استاندارد Prince2(پادکست)

درس آموخته ها اصل دوم از استاندارد Prince2(پادکست)

به پادکست و توضیحات مبنی بر درس آموخته ها توجه نمایید.     دانلود

بیشتر