دسته بندی: Risk-Pertmaster

مدل کردن آب و هوا در پروژه ها(نرم افزار مدیریت ریسک-پرت مستر)(ویدئو)

مدل کردن آب و هوا در پروژه ها(نرم افزار مدیریت ریسک-پرت مستر)(ویدئو)

کسانی که در پروژه هایشان با مباحث لجستیکی آشنائیت دارند، قطعاً میدانند که ممکن است بدی اب و هوا و شرایط فورس ماژور دلیلی بر نرسیدن بهنگام تجهیزات و مو [...]

بیشتر