مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: CHANGES

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(6.تغییر)(پادکست)

زمینه_ها(-۶:تغییر) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت تغییر در پروژه ها اجتناب ناپذیر است و همواره تغییرات نامطلوب نیستند. تمام ت [...]

بیشتر