مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: gert

شبکه پرت و گرت در نرم افزار پرت مستر(مدیریت ریسک)(ویدئو)

ایجاد زمان های احتمالی(شبکه پرت) و همچنین درصد احتمال وجود فعالیت(شبکه گرت) در نرم افزار پرت مستر(مدیریت ریسک) شبکه پرت: فعالیت قطعی و مدت زمان فعالیت ها احتم [...]

بیشتر