مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: data date

غییر تاریخ Data Date در نرم افزار پریماورا(پادکست)

 تغییر تاریخ Data Date در نرم افزار پریماورا، دارای نکاتی است که برخی از این نکات در پادکست مطابق شکل ارائه شده است.     دانلود [...]

بیشتر