دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
حضوری
8-7-6 تیر 98
8 - 17
06 تیر 98
400 هزار تومان
10 نفر از 10 نفر
حضوری
31-24-17 خرداد98
8 - 16
17 خرداد 98
400 هزار تومان
07 نفر از 10 نفر
حضوری
10 خرداد 98
10-13
10 خرداد 98
رایگان
14 نفر از 15 نفر
حضوری
14-15-16 خرداد98
8 - 18
14 خرداد 98
400 هزار تومان
08 نفر از 10 نفر