دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
نوین پارسیان
جمعه ها
9-13
12آذر1400
1 میلیون و 200 هزار تومان
03 نفر از 06 نفر
نوین پارسیان
3دی 1400
9-13
3دی 1400
1 میلیون و 200 هزار تومان
03 نفر از 07 نفر
نوین پارسیان
جمعه ها
9-13
12 آبان1400
1 میلیون و 200 هزار تومان
01 نفر از 07 نفر