دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
نوین پارسیان
16-17-18 مرداد99
13-21
16 مرداد99
700 هزار تومان
10 نفر از 10 نفر
نوین پارسیان
25-26-27 تیر99
13-21
25 تیر99
700 هزارتومان
10 نفر از 10 نفر
نوسن پارسیان
8-9-10 مرداد99
13-21
8 مرداد99
700 هزار تومان
10 نفر از 10 نفر
نوین پارسیان
18-19-20 تیر99
13-21
18 تیر99
700 هزار تومان
09 نفر از 10 نفر