دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
نوین پارسیان
23 شهریور99
17:30-20:30
23 شهریور99
700 هزار تومان
03 نفر از 07 نفر
نوین پارسیان
29 شهریور99
17:30 - 20:30
29 شهریور99
750 هزارتومان
02 نفر از 07 نفر
نوین پارسیان
چهارشنبه ها ساعت 16-20
16-20
22 مرداد99
700 هزار تومان
02 نفر از 06 نفر
نوین پارسیان
مرداد99
13-21
مرداد99
700 هزار تومان
05 نفر از 10 نفر