دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
خانه مدیران
9-10-11 فروردین99
18-21
9 فروردین 99
200 هزار تومان
02 نفر از 10 نفر
خانه مدیران
2-3 فروردین99
16-18
2 فروردین 99
200 هزار تومان
02 نفر از 10 نفر
خانه مدیران
2-3-4 فروردین99
18-21
2 فروردین 99
200 هزار تومان
02 نفر از 20 نفر
خانه مدیران
5-6-7-8 فروردین99
18-21
5 فروردین 99
200 هزارتومان
02 نفر از 15 نفر