دسته بندی: دوره

عنوان دوره
شرح دوره
زمانبندی
ساعت
تاریخ شروع
شهریه
ثبت نام
ظرفیت باقیمانده
آنلاین
5 روز
21:30-22:30
5 مرداد 98
220 هزارتومان
04 نفر از 05 نفر
آنلاین
5 روز
21:30-22:30
29 تیر 98
220 هزارتومان
02 نفر از 05 نفر
حضوری
برگزار شد
8 - 17
برگزار شد
400 هزار تومان
02 نفر از 10 نفر
حضوری
برگزار شد
8 - 16
برگزار شد
400 هزار تومان
07 نفر از 07 نفر
حضوری
برگزار شد
8 - 18
برگزار شد
400 هزار تومان
15 نفر از 15 نفر