مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: تاریخ یروزرسانی

تاریخ بروزآوری و جاری در MSP(پادکست)

در ارائه گزارشات در نرم افزار MSP فراخوانی تاریخ های بروز آوری و جاری مهم است و این بایستی از قسمت Gridline صورت گیرد. به شکل و پادکست توجه نمایید.     [...]

بیشتر