مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: تسطیح

تسطیح منابع و هموارسازی منابع در استاندارد پمباک(پادکست)

Resource_Leveling(تسطیح منابع) Resource_Smoothing(هموارسازی منابع) تسطیح منابع: تسطیح منابع میتواند مسیر بحرانی رو تغییر بدهد. هموارسازی منابع: مسیر ب [...]

بیشتر