مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: جداسازی اعداد به صورت 3 رقم اعشار در نرم افزار MSP

جداسازی اعداد به صورت 3 رقم اعشار در نرم افزار MSP (ویدئو)

برای نحوه  جداسازی اعداد به صورت ۳ رقم اعشار در نرم افزار MSP به ویدئو توجه نمایید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/07/jodasazinumbermsp.mp4   دانلود

بیشتر