مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: درصد پیشرفت

انواع درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای در نرم افزار MSP ؟(پادکست)

مثال:خانه تکانی برنامه اول: ٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨ %Complete: 50% work% 50% برنامه دوم: ٨-٨-٨-٨-٨-۴-۴-۴-۴-۴ %Complete 50%  work%33% ✳️واقعی: ۵ روز گذشته و ۵ روز باقی م [...]

بیشتر

تفاوت میان درصد پیشرفت Dur% در نرم افزار MSP , PRIMAVERA(پادکست)

تفاوت میان محاسبه درصد پیشرفت Dur% در MSP و Primavera -همزمان به شکل و توضیحات بنده در پادکست زیر گوش کنید.     دانلود [...]

بیشتر

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(7.پیشرفت)(پادکست)

 زمینه_ها(-٧:پیشرفت) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت پیشرفت به معنی ارزیابی عملکرد پروژه است.     دانلود [...]

بیشتر