مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: روابط منطقی

Trace Logic در نرم افزار پریماورا و نکات آن(ویدئو)

این ویدئو شما را با مبحث Trace Logic در نرم افزار پریماورا به خوبی آشنا خواهد کرد. میتوانید سطوح نمایش فعالیت های پیش نیاز یا پیس نیاز یک فعالیت را مشخص ک [...]

بیشتر