مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ریسک در استاندارد پرینس2

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(5.ریسک)(پادکست)

زمینه_ها(-۵:ریسک) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت ✅ریسک به اتفاقهایی در آینده گفته میشود که رخ دادن شان قطعی نیست. ریسک ها به [...]

بیشتر