مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ساختار متوازن

ساختار ماتریس متوازن

این سازمان،نیاز به مدیر پروژه را تأکید اما اختیارات کامل در مورد پروژه و جذب سرمایه پروژه را برای او فراهم نمی آورد. [...]

بیشتر