مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: قیدها در کنترل پروژه

مبحث قیدها در مدیریت پروژه (پادکست)

مبحث قیدها در نرم افزارهای کنترل پروژه و در حوزه کنترل پروژه و زمانبندی پروژه ها دارای اهمیت خاصی است . برای توضیحات بیشتر به پادکست گوش کنید.   https:// [...]

بیشتر