مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: لایحه تأخیرات

لایحه تأخیرات(درس 5-مستندات بخش ادعاهای مالی)(پادکست)

۱-  نامه تحویل صورت وضعیت به دستگاه نظارت ۲- صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما ۳-  کپی چک پرداختهای صورت گرفته یا هر سند مالی دیگر که مورد تایید طرفین بو [...]

بیشتر