مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: مخفی شدن فعالیت ها در پریماورا

ناپدید شدن فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (پادکست)

گاهاً پیش آمده است که بعد از نوشتن غعالیتها در نمایه Activity نرم افزار پریماورا فعالیت ها ناپدید میشود لطفا به پادکست برای رفع این مشکل توجه نمائید. [...]

بیشتر