مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: مذاکره

انواع مقابله با شیوه ها و ترفندها در مذاکره(پادکست)

انواع مقابله با شیوه ها و ترفندها در مذاکره -سیاست سالامی -تشبث به عمل مرسوم -عقب نشینی ظاهری -پلیس خوب پلیس بد -تشبث به اختیارات محدود -توافق بر سر یک مسئ [...]

بیشتر