مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: نقشه راه نرم افزار پریماورا

نقشه راه کار با پریماورا

برای کار با نرم افزار پریماورا میبایست طبق نقشه راه ذیل عمل نمود: EPS->Project->WBS->Activity->Step ✔️برای تعریف EPS: EPS->Enterprise Project Structure [...]

بیشتر