مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: پرینس 2

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(3.کیفیت)(پادکست)

  زمینه_ها(کیفیت) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت جنبه های مختلف کیفیت: محصول نهایی – میانی – کیفیت کار هدف اصل [...]

بیشتر