مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کتاب پمباک

کتاب PMBOK

کتاب Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) —Fifth Edition  این کتاب منتشر شده از مؤسسه PMI می باشد. و خواندن و فراگیری آن برای اشخاصی که [...]

بیشتر