مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: گام های برنامه

گام های ایجاد یک برنامه (Plan) در نرم افزار MSP

✔️تنظیمات پروژه project information ✔️تعریف سطح صفر یا یک ✔️تعریف تقویم پروژه ✔️ تخصیص تقویم پروژه به پروژه ✔️نوشتن لیست فعالیت ها ✔️تعیین نوع رابطه بین فعالیت [...]

بیشتر