مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: DASHBOARD

گزارش داشبوردی در اکسل-روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها (ویدئو)

 گزارش داشبوردی در اکسل و در حوزه مدیریت پروژه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. اینبار میخواهیم روند کاهش/افزایش جریان نقدینگی در سلولها را مورد بررسی قرار ده [...]

بیشتر