مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: earned value

گزارشات داشبوردی بودجه و ارزش کسب شده در MSP (ویدئو)

ارزش کسب شده یکی از موارد مهم و جالب توجه در گزارشات میباشد. گزارشات داشبوردی بودجه و ارزش کسب شده در MSP به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour [...]

بیشتر