مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: expect finish

تاریخ پایان انتظار(Expected Finish)-پریماورا(پادکست)

-آیا (Expected Finish)Exp Finish تاریخ پایان انتظار- در نرم افزار پریماورا بر روی  زمانبندی فعالیت و پروژه تأثیرگذار است؟ پاسخ: بلی Start(1-Mar-2016) ̵ [...]

بیشتر