مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Graphical indicators

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP (ویدئو)

نمایش گزارشات با کمک Graphical indicators در MSP برای مدیران جذاب خواهد بود. لطفاً به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2 [...]

بیشتر