مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ITIL Foundation

بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات(ITIL Foundation)

?بنیان و اساس مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات(ITIL Foundation) ✅استراتژی خدمت(Service Strategy)(ss) ✅طراحی خدمت(Service Design)(SD) ✅تغییر/انتقال خدمت(Service Tr [...]

بیشتر