مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: LAG

LEAD(تعجیل) – LAG(تأخیر) و چه زمانی LAG استفاده میکنیم؟

گاهاً در کتاب های کنترل پروژه، اشاره شده است: LAG+: تأخیر زمانی Lag-: تعجیل زمانی اما در کتاب استاندارد PMBOK: LEAD:  تعجیل زمانی LAG: تأخیر زمانی اما برای ای [...]

بیشتر