مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: OBS

OBS-ساختار شکست سارمان در نرم افزار پریماورا(ویدئو)

حتما به اهمیت OBS در سازمان و پروژه ها آگاهی دارید . در گزارش ماهیانه شرکت ها عمدتاً می بایست OBS نیز گنجانده شود تا کارفرما تا تیم پروژه را بشناسد.OBS [...]

بیشتر