مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: OVERTIME COST

اضافه کاری در MSP (ویدئو)

بخشی از توضیحات من در مورد اضافه کاری در نرم افزار MSP توجه نمایید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/07/overtimeworkmsp.mp4   دانلود

بیشتر