مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PERCENT COMPLETE

انواع درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای در نرم افزار MSP ؟(پادکست)

مثال:خانه تکانی برنامه اول: ٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨ %Complete: 50% work% 50% برنامه دوم: ٨-٨-٨-٨-٨-۴-۴-۴-۴-۴ %Complete 50%  work%33% ✳️واقعی: ۵ روز گذشته و ۵ روز باقی م [...]

بیشتر

طبق برنامه درصد پیشرفت۴٠٪‏ و درصد واقعی ٢٠٪‏ آیا از زمانبندی پروژه عقب تر هستیم؟

 اگر گزارشی آماده کردید یا برای شما ارسال کردند که طبق برنامه زمانبندی بایستی ۴۰% پیشرفت میداشتیم ولی اگر مطابق با فاز اجرا و اطلاعات واقعی ۲۰% پیشرفت داشته باش [...]

بیشتر