مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PLAN

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(4.برنامه)(پادکست)

زمینه_ها(برنامه ها-بخش اول) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت برنامه ها: ١-برنامه کلان (Project Plan) ٢-برنامه های تفصیلی مراحل مدیریتی(Stage Plan) [...]

بیشتر