مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PLANNING

کتاب جیبی برنامه ریزی و کنترل پروژه

این کتاب جیبی یک روند خوبی برای تدوین برنامه مدیریت و کنترل پروژه میباشد و نمونه ای خوبی برای این مورد میباشد.   توضیحات: این کتاب بصورت PDF بوده [...]

بیشتر