مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: POSITIVE RISK

پاسخ واکنش به ریسک های مثبت مطابق با PMBOK (پادکست)

استراتژی پاسخ به ریسکها برای ریسکهای مثبت یا فرصتها (Risk Response Strategies for Positive Risks or Opportunities). بهبود (Enhance) : در این استراتژی پاسخ به ریسک، شما س [...]

بیشتر