مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PROGRESS

اضافه کاری یا افزایش اکیپ کاری در اینصورت پیشنهاد میشود؟ (پادکست)

درصد پیشرفت برنامه ای: %۴۰ درصد پیشرفت واقعی: %۲۰ ?اضافه کاری یا افزایش اکیپ کاری در اینصورت پیشنهاد میشود؟     دانلود [...]

بیشتر

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(7.پیشرفت)(پادکست)

 زمینه_ها(-٧:پیشرفت) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت پیشرفت به معنی ارزیابی عملکرد پروژه است.     دانلود [...]

بیشتر