مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Project Information

تنظیمات پنجره Project Information در نرم افزار MSP

تنظیمات پروژه در نرم افزارهای کنترل پروژه مبایست در ابتدا انجام شود: ✔️نرم افزار MSP: Project –> Project Information تعیین تاریخ شروع پروژه مطابق با قرا [...]

بیشتر