مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: QUALITY

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(3.کیفیت)(پادکست)

  زمینه_ها(کیفیت) ١-انگیزه تجاری ٢-سازمان ٣-کیفیت ۴-برنامه ها ۵-ریسک ۶-تغییر ٧-پیشرفت جنبه های مختلف کیفیت: محصول نهایی – میانی – کیفیت کار هدف اصل [...]

بیشتر

کیفیت و درجه مترادف نیستند.(استاندارد PMBOK)(پادکست)

مدیریت کیفیت ناکامی در تحقق الزامات کیفی می تواند نتایج منفی و جدی برای همه ذی نفعان پروژه داشته باشد. کیفیت و درجه مترادف نیستند. مثال: ممکن است یک محص [...]

بیشتر