مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: RELATIONSHIPS

4 رابطه اصلی بین فعالیت ها

۴رابطه اصلی در بین روابط فعالیتها: ✔️FS:Finish-to-Start / رابطه پیش فرض نرم افزارها ✔️SF:Start-to-Finish ✔️SS:Start-to-Start ✔️FF:Finish-to-Finish

بیشتر