مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: scrum roles

اسکرام نقش ها را تجویز میکند(پادکست)

 اسکرام نقش ها رو تجویز میکنه -مالک محصول(چشم انداز محصول و الویت ها رو تعیین میکند) -تیم(پیاده سازی محصول رو انجام میده) -استاد اسکرام حذف موانع و راهبری فرآیند رو انجا [...]

بیشتر