مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: SORTING

نکته ای در Sorting گزارشات در نرم افزار پریماورا(ویدئو)

  فرض کنید مطابق با ۳ فعالیت a,b,c دارید که رابطه FS دارند ابتدا a و سپس b و در نهایت c انجام شود. حال در واقعیت و در اجرا ابتدا b و سپس a و c انجام شود. ب [...]

بیشتر