مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Sparkline

رسم گراف Sparkline (گزارش داشبوردی-ویدئو)

گراف Sparkline یکی از شکل های بسیار مطرح در تهیه گزارشات داشبوردی میباشد. به ویدئو آموزشی در این خصوص توجه نمایید   https://kharradpour.com/wp-content/ [...]

بیشتر