مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: SUMPRODUCT

تابع Sum product در گزارشات کنترل پروژه در اکسل (ویدئو)

نرم افزار اکسل و استفاده از فرمول های پرکاربرد یکی از مهمترین عوامل در مبحث کنترل پروژه میباشد. برای نحوه استفاده از تابع Sum product به ویدئو توجه نمائید.   [...]

بیشتر