مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Themes

فصل دوم(زمینه ها)(Themes) استاندارد Prince 2(پادکست)

فصل دوم(زمینه ها)(Themes) ٧ مورد: ١-انگیزه تجاری(Bussiness Case) ٢-سازمان(Organization) ٣-کیفیت(Quality) ۴-برنامه ها(Plans) ۵-ریسک(Risk) ۶-تغییر(Change) ٧-پیشرفت(P [...]

بیشتر