مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: WBS BOOK

کتاب ساختار شکست کار

محتماً شما هم برای موفقیت بیشتر بدنبال ساختار شکست های مشابه پروزه هایتان هستید. این کتاب ساختار شکست کار نمونه در ۲ صنعت نفت و ساختمانی را هدف قرار داده [...]

بیشتر