مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: اصل5 استاندارد پرینس2

اصل 5 استاندارد Prince2 (پادکست)

Prince2(اصل ۵ استاندارد) استاندارد Prince2(مدیریت بر مبنای سطوح) هر پروژه باید ۴ سطح تصمیم گیری داشته باشه ١-مدیران سازمان ٢-هیأت پروژه ٣-مدیر پروژه ۴-مدیران [...]

بیشتر