مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PRIMAVERA

اتمام دوره پریماورا در شرکت پترو سینا آریا- 960610

پایان دوره پریماورا در شرکت پترو سینا آریا

بیشتر

نحوه پشتیبانی فونت فارسی در نرم افزار پریماورا (ویدئو)

نحوه پشتیبانی فونت فارسی در نرم افزار پریماورا را در ویدئو زیر ملاحظه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/FontFarsiInPrimavera.mp4 دانلود

بیشتر

واریانس تاریخ شروع و پایان در MSP,P6 (پادکست)

برای نکته مطرح شده واریانس تاریخ شروع و پایان در MSP,P6 به پادکست و شکل توجه نمایید.     دانلود

بیشتر

گزینه Claim Digger در نرم افزار پریماورا(پادکست)

برای فراگیری Claim Digger در نرم افزار پریماورا همزمان به عکس و پادکست توجه نمائید.     دانلود

بیشتر

انواع ستون های تاریه در نرم افزار پریماورا(پادکست)

۱)Start=Remaining Start Date(Not Start) ۲)Actual Start–>Start ۳)Finish=Planned Finish Date ۴)Actual Finish–>Finish ۵)Actual Start تاری [...]

بیشتر

انواع راه های تعیین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها در نرم افزار پریماورا (ویدئو)

انواع راه های تعیین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها در نرم افزار پریماورا را میتوانید در ویدئو ملاحظه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploa [...]

بیشتر

اضافه کاری یا افزایش اکیپ کاری در اینصورت پیشنهاد میشود؟ (پادکست)

درصد پیشرفت برنامه ای: %۴۰ درصد پیشرفت واقعی: %۲۰ ?اضافه کاری یا افزایش اکیپ کاری در اینصورت پیشنهاد میشود؟     دانلود [...]

بیشتر

انواع درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP (پادکست)

✳️پاسخ سوال: انواع درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP ?مثال:خانه تکانی برنامه اول: ٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨-٨ %Complete: 50% work% 50% برنامه دوم: ٨-٨-٨-٨-٨- [...]

بیشتر